ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΛΗΨΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Η ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS Α.Ε (εφεξής Unilever), σέβεται απόλυτα όλους, όσων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται θεωρώντας την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ως προτεραιότητά μας. Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, έχουμε υιοθετήσει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία και προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο της ενέργειας της Unilever «Dove / Dear Influencers», η Unilever σας καλεί να συμμετέχετε και εσείς στην δράση και να υπογράψετε με σκοπό να αλλάξουν οι διαφημιστικοί κανόνες, ζητώντας να είναι οι influencers υποχρεωμένοι να το δηλώνουν, κάθε φορά που ανεβάζουν διαφημιστικά post με επεξεργασμένες εικόνες.

Για τον σκοπό αυτό η Unilever συλλέγει τις υπογραφές σας ηλεκτρονικά και προκειμένου να πιστοποιηθεί το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας ενώπιον οποιουδήποτε αρμοδίου διοικητικού φορέα, θα χρειαστεί να συλλέξει από εσάς το όνομα, επώνυμο & email.


ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων σας βασίζεται αποκλειστικά στην έγγραφη συγκατάθεσή σας, την οποία ζητούμε να μας παράσχετε με το παρόν.

Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας, επικοινωνώντας με την Unilever στην διεύθυνση Unilever, Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam, υπ’όψιν Chief Privacy Officer, ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση unilever.Greece@unilever.com , εντούτοις η ανάκληση δεν θα επηρεάζει τυχόν επεξεργασία που έλαβε χώρα πριν την υποβολή της ανάκλησης.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Στα ανωτέρω δεδομένα πιθανώς να έχουν πρόσβαση, πέραν των υπαλλήλων της Unilever, η διαφημιστική της εταιρίας, καθώς και η διαφημιστική εταιρία-συνεργάτης της Unilever με την επωνυμία Bold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας και ενδεχομένως τυχόν αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση της εν λόγω δράσης και τη λήψη μέτρων στο πλαίσιο αυτό.

Η Unilever ενδέχεται να κοινοποιήσει τα ανωτέρω δεδομένα σε μέλη του Ομίλου Unilever, εκτός της Ελληνικής επικράτειας, εντούτοις δεν σκοπεύει να μεταφέρει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα εκτός ΕΟΧ.

Εάν εντούτοις προβούν σε τέτοια μεταφορά, εφ’ όσον απαιτηθεί, θα εφαρμόσουν έναν από τους ακόλουθους μηχανισμούς για την εξασφάλιση των ίδιων μέτρων ασφαλείας.

-Θα μεταφέρουν σε χώρα εκτός ΕΟΧ της οποίας η νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, ανάλογο με αυτό του ΕΟΧ.

-Θα θέσουν σε εφαρμογή σύμβαση με το αλλοδαπό τρίτο πρόσωπο που βρίσκεται εκτός ΕΟΧ, που να επιβάλει την προστασία των προσωπικών δεδομένων με τα ίδια πρότυπα του ΕΟΧ

Ή

-Θα τα μεταφέρουν σε οργανισμούς που είναι μέρη συγκεκριμένων συμφωνιών ως προς διασυνοριακές μεταφορές προσωπικών δεδομένων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα ανωτέρω δεδομένα θα τηρηθούν από την Unilever και την Ogilvy για χρονικό διάστημα 6 μηνών ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.


ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με την ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Unilever, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, (β) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωσής τους, (γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») και (δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, (ε) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd), στ) το δικαίωμα ανάκλησης οποτεδήποτε της παρούσας συγκατάθεσης όπου έχει εφαρμογή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητά της επεξεργασίας που έχει λάβει τυχόν χώρα πριν την ανάκληση, καθώς και (ζ) το δικαίωμα εναντίωσής σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.

Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων γίνεται με την υποβολή εκ μέρους σας σχετικού έγγραφου αιτήματός μου προς την Unilever στο οποίο θα απαντήσει εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τις ιδιαιτερότητες του αιτήματος, καθώς και τον αριθμό των συναφών εκκρεμών αιτημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τότε έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.( www.dpa.gr)

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση, πρόσθετη πληροφορία, ή τυχόν αίτημα αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Unilever, στη διεύθυνση Unilever, Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam, υπ’όψιν Chief Privacy Officer, ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση unilever.Greece@unilever.com .